För att locka sjuksköterskor till SkaS olika kliniker har det gjorts och görs olika löneexperiment. Målet har varit att personalen skall stanna och att fler skall söka sig till respektive klinik.

Lönesituationen för sjuksköterskor i regionen är absurd. Sjuksköterskor som nyligen tagit sin examen får anställning med lön, som nästintill är densamma eller högre än den med lång erfarenhet.

Att under lång tid arbetat på samma arbetsplats innebär förtrogenhetskunskap som inte kan inhämtas i skolbänken. Denna kunskap och erfarenhet värdesätts inte på ett rättvist sätt gentemot en nyutexaminerad sjuksköterska.

Att locka personal till vissa kliniker med tillfälliga löneökningar eller löfte om lönepott efter viss tid innebär att personal cirkulerar mellan olika arbetsplatser, och förtrogenhetskunskapen går förlorad. Trygghet och arbetsmiljö försämras.

Att erbjuda sjuksköterskor olika löneförmåner i samband med specialistutbildning är bra. Kombinationen arbete och studie med bibehållen lön bör utformas på ett sådant sätt att studieresultatet inte riskeras på grund av orimliga arbetsscheman. Det är också rimligt att sjuksköterskor innan specialistutbildning får information om det lönepåslag som kan förväntas efter avklarad utbildning.

Det skall då inte handla om någon eller några hundralappar snarare tusenlappar.

Det saknas en tydlig strategi för att personal skall stanna kvar på arbetsplatsen, och att det skall löna sig att vidareutbilda sig.

· Premiera personal som stannar kvar på samma arbetsplats.

· Presentera en strategi för rejäla lönelyft förde som specialistutbildar sig.

· Skapa en kompetensstege för internutbildad personal.

Roland Wanner

Miljöpatist

Relaterat till artikeln