I slutet av augusti presenterade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportplanen som visar infrastruktursatsningar mellan 2018 och 2029.

Särskilt olycksdrabbade vägar är en prioriterad satsning i planen och riksväg 26 och 40 är några av de vägar som nämns. Mellan Hedenstorp och Månseryd ska den befintliga vägen breddas och byggas ut till två körfält i vardera riktningen. Trafikplats Åsens gård kompletteras och en ny trafikplats ska byggas vid Klämmestorp.

Investeringar för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten planeras också mellan Mullsjö och Slättäng. Förutom en mötesfri väg med omväxlande ett och två körfält ska viltstyrningsåtgärder genomföras för hela sträckan.

Det här innebär ju en klar förbättring av väg- och pendlingsmöjligheter både till, från och genom Mullsjö, säger Rune Backlund (C), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Det ska även byggas en gång- och cykelbana vid norra infarten till Mullsjö och Broholm.

Åtgärderna ligger i nuläget planerade till mellan 2024 och 2029 men Backlund säger att det kan vara svårt att exakt veta när de kommer genomföras.

Riksdagsledamot Andreas Carlson (KD) har tidigare motionerat i riksdagen om att det är viktigt att regeringen prioriterar vägsträckan i infrastrukturplanen, och han är positiv till att Trafikverket nu pekat ut den.

Men jag kommer motionera om att vägen behöver prioriteras och bygget komma igång tidigare än vad som nu planeras, säger Andreas Carlson.

I infrastrukturplanen nämns också åtgärder som ska genomföras på Jönköpingsbanan för att öka kapaciteten för tågen, minska restiden och göra systemet mindre känsligt för förseningar. Bland annat ska en mötesstation byggas i Sandhem, som möjliggör att tåg kan köra in på stationen från båda hållen samtidigt. Nya säkerhetssystem och signaler tillförs också.

Dessutom kommer det byggas en ny järnvägsövergång i Sandhem. JP har tidigare berättat om problem vid den nuvarande, där och hindrat personer att ta sig till plattformarna. Många upplever också övergången som osäker och det .

Vi vill bygga bort risken att ha folk i spåret och hitta en säker överfart. Min vision är att kunna bygga någon sorts gång- och cykelbro över spåren och som också är anpassad till synskadade och rörelsehindrade, säger Peter Bjärs, projektledare på Trafikverket.

Exakt hur slutresultatet blir är inte fastställt ännu, det pågår nu en dialog mellan Trafikverket, kommunen och lantmäteriet. Åtgärderna för järnvägen beräknas vara klara i december 2020.